۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرضیهثاقب جوپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6919
مهدیمقرنسیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6921
پریوششیرزاییپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیکارشناس آموزشی6925
ملیکامودیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیکارشناس آموزشی6924
مهتابناصحپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6920
عباسفرجاد پزشکپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6915
محسنمحمد نیا احمدیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6917
سعیدایل بیگیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/ریاست6901
محسناردشیریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/رئیس اداره امور عمومی6907
منیرهترکاونیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/کارشناس خدمات آموزشی6905
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸