۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۱ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
هادیصمدیهءپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
زهرابهفروزپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی667
سیده فاطمهفریدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمارمسئول دفتر667
امیدربیعی مطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
الیاساسمعیلیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان65558322448
حسنچهکندی نژادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
محمودزارعیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
حسنسیروسی شهرستانکپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
ابراهیمشهیریپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
محمدعلی عباسیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۸