۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
الیاساسمعیلیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان65558322448
علیامیرآبادی زادهحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
محمدرضائیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
مسعودگندمیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیکارشناس58320013
امیرحسناسعدیانآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
جوادچزگیآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
مسعوددیدارخواهآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
سید حمید رضارمضانیآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
حمیدرضافلاحیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
صادقپاسباندانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸