مسئولین

تعداد بازدید:۳۹۷۸
علی زال حسینی 

  علی زال حسینی

  معاون اداری و مالی


  •   حوزه ریاست

سید مجتبی موسوی نژاد

  سید مجتبی موسوی نژاد

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست