مسئولین

تعداد بازدید:۴۳۷۹
علی زال حسینی 

  علی زال حسینی

  معاون اداری و مالی


  •   حوزه ریاست

05631027702 

سید مجتبی موسوی نژاد

  سید مجتبی موسوی نژاد

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰