معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۳۳۲۷
مجتبی موسوی نژاد

  مجتبی موسوی نژاد

  معاون آموزشی از سال 1400 تا 1402


  •   استادیار

مهدی تورانی

  مهدی تورانی

  معاون آموزشی از سال 1398 تا 1400


  •   استادیار

مصطفی واحدی پور دهرائی

  مصطفی واحدی پور دهرائی

  معاون آموزشی از سال 1397 تا 1398


  •   استادیار

امیر زلتی 

  امیر زلتی

  معاون آموزشی از سال 1393 تا 1397


  •   استادیار

مصطفی واحدی پور دهرائی

  مصطفی واحدی پور دهرائی

  معاون آموزشی از سال 1392 تا 1393


  •   استادیار

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۲