معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۴۹۹۱
مهدی تورانی

  مهدی تورانی

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست