کارکنان

تعداد بازدید:۴۵۹۷
اصغر نوازنده

  اصغر نوازنده

کارشناس حراست


 •   طبقه همکف

 •   حراست

 •   05632732001-28 ,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632733080

مجید هایری

  مجید هایری

کارپرداز، مسئول تنظیم اسناد


 •   طبقه اول

 •   سایت عمومی رایانه

 •   05632732001-31 ,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632732000

مهدی محب‌راد 

  مهدی محب‌راد

کارشناس گروه برق، مسئول فناوری و آزمایشگاه‌ها


 •   طبقه اول- اتاق سرور

 •   سایت عمومی رایانه

 •   05632732001-31,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632732000

 •   mahdi_mohebrad[AT]yahoo{dot}com

سید محمد شهرآشوب 

  سید محمد شهرآشوب

مدیریت کلاس ها


 •   طبقه اول

 •   مدیریت کلاس ها

 •   05632732001-30,05632733080

 •   05632732000

زینب عربی 

  زینب عربی

مسئول دفتر ریاست


 •   طبقه دوم-حوزه ریاست

 •   دبیرخانه

 •   05632722002-16,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632732000

منصوره عتیقی 

  منصوره عتیقی

کارشناس آموزش


 •   طبقه دوم

 •   آموزش

 •   05632372003-18,05632732001-05632732002

 •   05632732000

زهرا نبی زاده خیر آباد 

  زهرا نبی زاده خیر آباد

مسئول کتابخانه و مسئول امور فرهنگی و دانشجویی، مسئول روابط عمومی


 •   طبقه دوم

 •   کتابخانه

 •   05632732001-17 ,05632732001-05632732002

 •   05632732000

 •   .nabizadehkh1391[at]gmail.com

مجید یزدان‌پناه 

  مجید یزدان‌پناه

خدماتی، مسئول تربیت بدنی


 •   طبقه اول

 •   امور تغذیه

 •   05632732001-22 ,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632732000

کاظم عتیقی 

  کاظم عتیقی

خدماتی، مسئول سلف، انباردار


 •   طبقه اول

 •   امور تغذیه

 •   05632732001-22,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632732000

امین رضوانی نسب 

  امین رضوانی نسب

خدماتی


 •   طبقه دوم-حوزه ریاست

 •   آبدارخانه

 •   05632732001-16,۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲

 •   05632732000

سید محمد حوروی 

  سید محمد حوروی

خدماتی و راننده،


 •   طبقه اول

 •   سایت عمومی رایانه

 •   05632732001 - 05632732002,0563272-31

 •   05632732000