روسای پیشین

تعداد بازدید:۴۴۶۳
مهدی تورانی

  مهدی تورانی

استادیار


مصطفی واحدی پور دهرائی

  مصطفی واحدی پور دهرائی

استادیار


دکتر مهدی اخگری

  دکتر مهدی اخگری

دانشیار


  •   Akhgari_m[at]yahoo.com

مرحوم دکتر محمود عبادیان

  مرحوم دکتر محمود عبادیان

دانشیار


دکتر حسین خزیمه نژاد

  دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار

مهندس علی زال حسینی 

  مهندس علی زال حسینی


آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۲