روسای پیشین

تعداد بازدید:۲۷۶۱
مصطفی واحدی پور دهرائی

  مصطفی واحدی پور دهرائی

  از آبان ماه 1398 تا خرداد ماه 1400


  •   استادیار

دکتر مهدی اخگری

  دکتر مهدی اخگری

  از آبان ماه 1396 تا تیر ماه 1398


  •   دانشیار

  •   Akhgari_m[at]yahoo.com

مرحوم دکتر محمود عبادیان

  مرحوم دکتر محمود عبادیان

  از آذرماه 1395 تا مهرماه 1396


  •   دانشیار

دکتر حسین خزیمه نژاد

  دکتر حسین خزیمه نژاد

  از اردیبهشت ماه 1393 تا آبان ماه 1395


  •   دانشیار

مهندس علی زال حسینی 

  مهندس علی زال حسینی

  از مهرماه 1388


آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۰