دستاوردها

آزمایشگاه مرجع

آزمایشگاه مرجع

هدف: قطع وابستگی استان خراسان جنوبی به خدمات آزمایشگاهی در بخش‌های مختلف (صنعت، معدن، تجارت و…) به خارج از استان/ عدم استاندارد بودن بعضی از آزمایشگاه‌های موجود و خطرات زیست محیطی و صدمات کوتاه و دراز مدت به دانشجویان و کارکنان

بیشتر