مدیران قبلی

تعداد بازدید:۳۱۵۸
محسن خطیبی نیا

  دکتر محسن خطیبی نیا

  مدیر تحصیلات تکمیلی از آبان 1398-تیر 1401

 


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه مهندسی عمران

دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

  دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

  مدیر تحصیلات تکمیلی از آذر 1394 -آبان 1398

گزارش عملکرد


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه مهندسی مکانیک

 دکتر حسین فرسی

  دکتر حسین فرسی

  مدیر تحصیلات تکمیلی از خرداد 1387-تا آذر ماه 1394


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه شیمی

 دکتر سید محمد خراشادیزاده

  دکتر سید محمد خراشادیزاده

  مدیر تحصیلات تکمیلی از اردیبهشت 1386-خرداد 1387


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه فیزیک

  دکتر عباسعلی اسماعیلی

  دکتر عباسعلی اسماعیلی

  مدیر تحصیلات تکمیلی از اسفند 1377-اردیبهشت 1386


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه شیمی

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۱