همکاران

تعداد بازدید:۴۰۵۶

  دکتر محمد خراشادی زاده

 مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری

 رئیس کمیته نظام پیشنهادها


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول _ اتاق 222

 •   31021090

 •   m.khorashadizadeh[at]birjand.ac.ir

  نرگس اسداللهی

  معاون مدیر برنامه،بودجه و تحول اداری

 


 •  سازمان مرکزی

 •  طبقه اول _ اتاق 220

 •  31021095

 •  n.asadollahi@birjand.ac.ir

 

  سکینه راستگو

  رئیس گروه تشکیلات و تحول اداری

 


 •  سازمان مرکزی

 •  طبقه اول _ اتاق 221

 •  31021093

 •  serastgoo@birjand.ac.ir

یاسین بهروزی

  یاسین بهروزی

 کارشناس مسئول آمار و منابع اطلاعات

 دبیر کمیته نظام پیشنهادها


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول

 • 31021092

امین علی آبادی

  امین علی آبادی

رئیس گروه برنامه و بودجه


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول _ اتاق 205

 • 31021097
 •   aaliabadi[at]birjand.ac.ir

مهدیه قنبری

 کارشناس تشکیلات،تحول اداری و بهره وری

 


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول _ اتاق221

 • 31021092

مرتضی اتفاقی

کارشناس برنامه و بودجه


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول _ اتاق 206

 •    31021098

 •  

احسان ثابتی

مسئول دفتر

کارشناس برنامه و بودجه


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول _ اتاق 204

 •    31021091 

 •  

 

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۱