معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

تعداد بازدید:۲۱۶۱
دکتر محمد خراشادی زاده

نرگس اسداللهی

 معاون مدیر برنامه،بودجه و تحول اداری


  •    سازمان مرکزی

  •    طبقه اول

  •  تلفن : 31021095

  •  

  • پست الکترونیک :n.asadollahi@birjand.ac.ir     

 

 

شرح وظایف:

-همکاری در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه ( جاری ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی) با همکاری واحدهای ذیربط ضمن هماهنگی های لازم با مدیریت واحد

- همکاری در جمع آوری اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه

- بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه با هماهنگی مدیریت ذیربط

- همکاری و هماهنگی در کلیه فعالیت های مربوط به تخصیص بودجه و اعتبارات دانشگاه و توزیع و نظارت بر نحوه مصرف آن

- همکاری و هماهنگی در ابلاغ بودجه واحدهای دانشگاه در قالب برنامه ها و فعالیتهای آن

- بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی استانداری با هماهنگی معاونت مالی واداری، مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

- همکاری ونظارت بر ثبت کلیه اطلاعات موافقت نامه ها در سامانه بودجه تفصیلی و انجام پیگیری های لازم تا حصول نتیجه

- انجام امورمربوطه جهت مکانیزه نمودن بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد با توجه به سیاست های سازمان و همکاری در اجرای آن

- ارتباط کاری مستمر با کارشناسان و مسئولین وزارت متبوع و سایر ارگانهای ذیربط بصورت حضوری و تلفنی

- شرکت در جلسات دفاع از بودجه پیشنهادی با هماهنگی مدیریت ذیربط

- برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری سازمان

-انجام اصلاحات لازم در بودجه دانشگاه در صورت لزوم با هماهنگی مدیریت واحد

- همکاری و هماهنگی لازم در تهیه و تدوین نمودار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و شرح وظایف مربوط به آن

- همکاری و هماهنگی لازم در تهیه وتدوین تقویم آموزشی کارکنان دانشگاه بمنظور سازماندهی و زمان بندی اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی کارکنان

- همکاری و هماهنگی در تهیه و تنظیم آمارهای لازم دربازه فعالیت ها ، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه بمنظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه

- تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیت ها ، فرآیندهاو ارتقاء سطح مهارت و توانمندی واحد ذیربط

- رعایت کامل دستورالعملها ، بخشنامه ها و آئین نامه ها

- شرکت در جلسات ، سمینارهار، کمیسیونها باتوجه به نیاز

- نظارت در امر مراقبت و حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های ذیربط

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با شرح وظایف

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲