معرفی مدیریت، اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۶۱۵

-اعمال نظارت بر تهیه و تنظیم و نحوه مصرف بودجه دانشگاه ( جاری، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی ) با همکاری واحدهای ذیربط ضمن انجام هماهنگی های لازم با ریاست و معاونت اداری و مالی دانشگاه

- نظارت بربررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چهارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه

- هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتهای مربوط به تخصیص بودجه و اعتبارات دانشگاه

- ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه در قالب برنامه ها و فعالیت های ذیربط

- لزوماً دفاع از بودجه تدوینی در مراجع ذیصلاح با حضور ریاست دانشگاه و معاونت مالی و اداری

- انجام اصلاحات لازم در بودجه دانشگاه در صورت لزوم با هماهنگی ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی

- نظارت بر تنظیم جداول اعتباری جاری، اعتبارات اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه پس از ابلاغ بودجه

- نظارت بر بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های جاری و تملک سرمایه ای

- مطالعه و آگاهی از قوانین و مقررات، بخشنامه ها،آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی در زمینه بودجه و تشکیلات

- اعمال نظارت لازم در تهیه و تنظیم آمارهای مختلف درباره فعالیتها ، نیروها وعوامل موجود در دانشگاه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت

-نظارت برانجام مطالعات و بررسی های سازمانی بمنظور طراحی ساختار سازمانی دانشگاه،ساختار سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت اداری و مالی

- نظارت و کنترل بر تهیه ، تنظیم و تدوین نمودار تشکیلاتی ، پستهای سازمانی و شرح وظایف آن

- نظارت و کنترل بر تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان بمنظور زمان بندی اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی کارکنان

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸