کارشناس آمار

تعداد بازدید:۲۹۳۷
 

  •  

  •  

 

 

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم و طراحی فرمها و شاخص های آماری هر حوزه با استفاده از شاخص های مطلوب وزارت علوم، شورای انقلاب فرهنگی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح

- جمع آوری اطلاعات آماری حوزه های داخل دانشگاه بصورت منظم جهت استفاده دربولتن های آماری و....

- شناسایی، مطالعه و بررسی منابع اطلاعاتی و ارائه نتایج حاصل از آن جهت استفاده مدیریت  ذیربط

-تهیه و انتشار عملکرد فعالیتهای انجام شده با استفاده از روشهای روز آماری در قالب بولتن و سالنامه

-  تهیه و تدوین سالنامه آماری دانشگاه  وبولتن های آماری بصورت منظم به تفکیک داخلی و خارجی

- تهیه و تکمیل گزارش عملکرد دانشگاه در مقاطع زمانی معین جهت ارسال به وزارت متبوع

- بررسی فرآیند ارائه آمار و اطلاعات واحدهای مختلف و ناهماهنگیهای موجود بمنظور پیشنهاد بهبود ارائه آمار و اطلاعات

- تهیه و جمع آوری تعاریف، مقادیر هدف و استاندارد شاخص های ارزیابی دانشگاه با استفاده از مقادیر هدف سندهای راهبردی دانشگاه یا مقادیر متوسط کشوری

- مستند سازی آمار و اطلاعات  بصورت نوشتاری و نرم افزاری بمنظور حفظ و ذخیره و بازیابی آنها

- دسترس پذیر کردن اطلاعات آماری جهت ارائه با استفاده از نرم افزارهای آماری ( ارائه جداول و نمودارها)

- همکاری لازم در تهیه اطلاعات مورد نیاز طرحهای مطالعاتی مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات و تدوین سند راهبردی دانشگاه

- مطالعه و آگاهی از قوانین، مقررات، بخشنامه ها ،آئین نامه هاو دستورالعملهای اجرایی ذیربط و رعایت کامل آن

-  ارتباط مستمر با کارشناسان وزارت متبوع و سایر ارگانهای ذیربط بصورت حضوری و تلفنی

- همکاری لازم با سایر کارشناسان و همکاران در زمینه شغلی درمحیط کار

- شرکت در جلسات ،کمیسیونها و سمینارها با توجه به نیاز

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

- ثبت و به روز رسانی اطلاعات دانشجویی، هیات علمی، بورسیه، رشته های تحصیلی جهت استفاده دربولتن های  آماری و مدیریت ذیربط

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸