مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

تعداد بازدید:۲۵۶۳
دکتر محمد خراشادی زاده

  دکتر محمد خراشادی زاده

 مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری


  •   سازمان مرکزی

  •   طبقه اول

  • 31021090

  •  

  •   m.khorashadizadeh[at]birjand.ac.ir

 

 

شرح وظایف:

-اعمال نظارت بر تهیه و تنظیم و نحوه مصرف بودجه دانشگاه ( جاری، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی ) با همکاری واحدهای ذیربط ضمن انجام هماهنگی های لازم با ریاست و معاونت اداری و مالی دانشگاه

- نظارت بربررسی  بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چهارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه

- هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتهای مربوط به تخصیص بودجه و اعتبارات دانشگاه

- ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه در قالب برنامه ها و فعالیت های ذیربط

- لزوماً دفاع از بودجه تدوینی در مراجع ذیصلاح با حضور ریاست دانشگاه  و معاونت مالی و اداری

- انجام اصلاحات لازم در بودجه دانشگاه در صورت لزوم با هماهنگی ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی

- نظارت بر تنظیم جداول اعتباری جاری، اعتبارات اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه پس از ابلاغ بودجه

- نظارت بر بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های جاری و تملک سرمایه ای

- مطالعه و آگاهی از قوانین و مقررات، بخشنامه ها،آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی در زمینه بودجه و تشکیلات

- اعمال نظارت لازم در تهیه و تنظیم آمارهای مختلف درباره فعالیتها ، نیروها وعوامل موجود در  دانشگاه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت

-نظارت برانجام مطالعات و بررسی های سازمانی بمنظور طراحی ساختار سازمانی دانشگاه،ساختار سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت اداری و مالی

-نظارت و هماهنگی لازم در جهت مکانیزه نمودن بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد با توجه به سیاست های سازمان

-نظارت و برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری سازمان

- نظارت و کنترل بر تهیه ، تنظیم و تدوین نمودار تشکیلاتی ، پستهای سازمانی و شرح وظایف آن

- نظارت و کنترل بر تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان بمنظور زمان بندی اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی کارکنان

- نظارت لازم به منظور اطلاع رسانی در زمینه برنامه ها ، فعالیت ها و اقدامات آموزشی کارکنان دانشگاه

- تعیین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

- شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها با توجه به نیاز

- تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها،  فرآیندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی مدیریت ذیربط

- حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و اظهار نظر موثر در مورد گزینش، تشویق و تنبیه آنان

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

 
 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۰