معرفی مدیران پیشین

تعداد بازدید:۲۴۷۳
محمد تقی جانباز

  محمد تقی جانباز

لیسانس اقتصاد


  •    1373/08/24 تا 1385/09/20

دکتر حمید رضا نیلی ثانی

  دکتر حمید رضا نیلی ثانی

دانشیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   1385/07/05 تا 1387/09/04 

دکتر محمد رضا دوستی

  دکتر محمد رضا دوستی

دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی


  • 1387/09/04 تا 1388/10/11
رخشنده بیژنی

  رخشنده بیژنی

لیسانس حسابداری


  •   1388/10/12 تا 1395/12/29

محمد علی خالدی

  محمد علی خالدی

فوق لیسانس بهبود و بهسازی منابع انسانی


  •   1396/05/23 تا 1398/02/31

  دکتر محمد خراشادی زاده

استادیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی وآمار


  •   1398/02/31 تاکنون

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰