معرفی مدیران پیشین

محمد تقی جانباز

  محمد تقی جانباز

لیسانس اقتصاد


  •   از ابتدا تا سال 1385

دکتر حمید رضا نیلی ثانی

  دکتر حمید رضا نیلی ثانی

دانشیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   1386تا1387

دکتر محمد رضا دوستی

  دکتر محمد رضا دوستی

دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی


  •   1387تا1388

رخشنده بیژنی

  رخشنده بیژنی

لیسانس حسابداری


  •   1389تا1395

محمد علی خالدی

  محمد علی خالدی

فوق لیسانس بهبود و بهسازی منابع انسانی


  •   1396تا1397

دکتر محمد خراشادی زاده

  دکتر محمد خراشادی زاده

استادیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی وآمار


  •   1398تاکنون

 

تعداد بازدید:۸۳۶