رییس گروه برنامه و بودجه

تعداد بازدید:۱۷۴۱

  امین علی آبادی

رئیس گروه برنامه، بودجه


  •   سازمان مرکزی

  •   طبقه اول- اتاق 221

  •   31021097

  • aaliabadi@birjand.ac.ir

 

 

شرح وظایف:

- اعمال نظارت بر جمع آوری اطلاعات جهت تنظیم فرمهای بودجه پیشنهادی سالانه با توجه به بخشنامه های صادره از طرف معاونت راهبردی ریاست جمهور

- تهیه، تنظیم و تکمیل فرمهای بودجه تفصیلی سالانه و اصلاحیه آن باتوجه به مصوبات هیئت امناء آئین نامه های مالی ذیربط

- مبادله موافقت نامه های تنظیمی و ثبت در سامانه ذیربط

- شرکت در جلسات دفاع در بودجه پیشنهادی با هماهنگی مدیریت ذیربط

- تهیه و تدوین بودجه و برآورد هزینه های مربوط به برنامه های دانشگاه

- مطالعه بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعملهای ذیربط و رعایت آن

- تنظیم جداول اطلاعات بودجه ای مورد درخواست استانداری و دیوان محاسبات ،سازمان های نظارتی و...

- کنترل وجوه دریافتی از منابع مختلف با اعتبارات مصوب دانشگاه و نگهداری حسابهای مربوط به آن

 - اعمال نظارت  برتنظیم جداول توزیع اعتبارات دانشگاه پس از ابلاغ بودجه سالیانه جهت ارسال به مدیریت مالی دانشگاه

- اجرای برنامه ریزی در جهت مکانیزه نمودن بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد و سنجش میزان تحقق آن با اهداف برنامه

- تقسیم اعتبارات بین واحدهای مختلف دانشگاه در قالب برنامه های مصوب ابلاغی

- کنترل وجوه دریافتی از خزانه با جداول وجوه پرداختی ماهیانه ارسالی خزانه داری کل به تفکیک

- تنظیم جداول وجوه دریافتی دانشگاه از محل اعتبارات اختصاصی سالانه

- ارائه نظرات تخصصی در خصوص نحوه استفاده از منابع در طرحها و برنامه های دانشگاه 

-رعایت کامل بخشنامه ها، دستورالعملها و آئین نامه های ذیربط

- ارتباط کاری مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و سایر ارگانهای ذیربط بصورت حضوری و تلفنی

- شرکت در جلسات ، کمیسیونها، سمینارها در صورت نیاز

- تلاش در راستای بهبود فعالیتها، فرآیندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی واحد تابع

- همکاری لازم با سایر همکاران و کارشناسان در زمینه شغلی در محیط کار

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 
 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۱