اعضاء هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی تخصص مرتبه علمی ایمیل صفحه خانگی
دکتر محمدعلی بهدانی اکولوژی گیاهان زراعی استاد mabehdani@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa
دکتر غلامرضا زمانی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار gzamani@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/zamani/fa
دکتر محمدحسن سیاری زهان   دانشیار msayari@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/sayyari/fa
دکتر سید وحید اسلامی اکولوژی علف های هرز دانشیار sveslami@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa
دکتر مجید جامی الاحمدی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار mjamialahmadi@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa
دکتر سهراب محمودی اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار smahmoodi@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/mahmoodi/fa
دکتر علی ایزانلو   دانشیار a.izanloo@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa
دکتر سهیل پارسا فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار sparsa@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa
دکتر محمد ضابط   دانشیار mzabet@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/zabet/fa
دکتر حمیدرضا فلاحی اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار Hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/fallahi/fa
دکتر مهدی خیاط علوم باغبانی- میوه کاری دانشیار mhdkhayat@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/khayyat/fa
دکتر حسین حمامی علوم علفهای هرز استادیار hhammami@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa