مقالات

1- مقالات منتشر شده در مجلات

1-1. مقالات فارسی

 • فلاحی، ح.ر.، عباسی اول بهلولی، س.، نوفرستی، ا.، حسینی، س.م.، صدیق ماکو، س.، مودی، م.، خضری، م. 1399. ارزیابی امکان نشاکاری و تولید بنة زعفران در محیط کاشت بدون خاک. پژوهش ­های زعفران. 8(2): 79-94.
 • درپور سرخ­ سرائی، ع.، جامی ­الاحمدی، م.، سیاری زهان، م.ح.، بابائی زارچ، م.ج. 1400. اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم  رقم روشن. تنش ­های محیطی در علوم زراعی. 14(1): 119-131.
 • پارسا، س.، خزاعی تبار، ح.، شهیدی، ع.، محمودی، س. 1400. تأثیر روش‌های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.). تنش­های محیطی در علوم زراعی. 14(2): 321-330.
 • خاوری، م.، بهدانی، م.ع.، فلاحی، ح.ر. 1400. تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی اسفرزه. پژوهش­های زراعی ایران. 19(4): 327-341.
 •  امینی فرد، م.ح.، خندان ده ارباب، س.، فلاحی.، ح.ر.، کاوه، ح. 1400. تأثیر سطوح عصاره جلبک و وزن بنه مادری بر محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و رشد رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.). پژوهش های زعفران. 9(2): 296-309.
 • نگاری، ع.، جامی الاحمدی، م.، زمانی، غ. 1400. پاسخ آویشن ‌باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط گلخانه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 37(6): 934-953.
 • عربی، م.، پارسا، س.، جامی ­الاحمدی، م.، محمودی، س. 1400. اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاری. فناوری تولیدات گیاهی. 13(2): 121-107.

 • عربی، م.، پارسا، س.، جامی ­الاحمدی، م.، محمودی، س. 1401. اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum) تحت شرایط کم‌آبیاری. تنش­های محیطی در علوم زراعی. 15(1): 149-160.

 • زمانی، غ.ر.، قطبی­ نژاد، د.، سیاری، م.ح.، نبی­ پور، ز. 1401. اثر دیاتومیت بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود (Cicer arietinum L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری. تنش­های محیطی در علوم زراعی. 15(1): 161-172.

 • هاسمی، م.، بهدانی، م.ع.، جامی الاحمدی، م.، فلاحی، ح.ر. 1401. واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی. بوم شناسی کشاورزی. 14(1): 95-113.

 • فلاحی، ح.ر. 1401. ارزیابی توان گلدهی بنه های زعفران در گروه‌های وزنی مختلف در محیط آبکشت. پژوهش­های زعفران. 10(2): 331-344.
 •  علی زاده فروتن، م.، پارسا، س.، جامی الاحمدی، م.، محمودی، س. 1401. ارزيابي كاربرد زئوليت بر عملكرد و كارايي مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم آبیاری. تنش های محیطی در علوم زراعی. 15(3): 681-694.

 • امینی فرد، م.ح.، خندان ده ­ارباب، س.، فلاحی، ح.ر.، کاوه. ح. 1401. مطالعه اثر سطوح مختلف اسید آمینه و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد مؤثره زعفران (Crocus sativus L.). پژوهش­های زعفران. 10(2): 183-194.

 • فلاحی، ح.ر.، سالاریان، ع. 1401. ارزیابی مدیریت آبیاری و تغذیه ای زعفران در بین گروه های مختلف تولیدکننده در مقایسه با توصیه های کارشناسان. زراعت و فناوری زعفران. 10(4): 371-390.

 • قربانی، م.، فلاحی، ح.ر.، اقحوانی شجری، م.، محمودی، س.، رمضانی، س.ح.ر. 1402. امکان سنجی تولید کینوا در شرایط کم آبیاری تحت تأثیر محلول پاشی گلایسین بتائین. تنش های محیطی در علوم زراعی. 16(2):333-347.

 • نگاری، ع.، جامی الاحمدی، م.، زمانی، غ.ر. 1402. بررسی پاسخ آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) به الیسیتورهای کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط مزرعه. تنش های محیطی در علوم زراعی. 16(2):485-467.

 • فلاحی، ح.ر.، سالاریان، ع. 1402. تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران. زراعت و فناوری زعفران. 11(1): 23-51.

 • حمامی، ح.، شهیدی، ع.، حنفی، ح. 1402. بررسی اثر بیوچار ضایعات ساقه زرشک بر آبشویی نیترات از یک خاک لومی حاوی ماده آلی. پژوهش های خاک. 37(1): 67-80.

 • صالحی نیا، ص.، بهدانی، م.ع.،   سیاری، م.ح.، فلاحی، ح.ر. 1402. تأثیر سطوح کود دامی و سولفات منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی (Setaria italic L).  تولیدات گیاهی. 46(1): 91-103.
 • فلاحی، ح.ر.، اقحوانی شجری، م.، صباحی بجستانی، م.، میثمی­زاده، م.، زیبا، ن.، آبگرمی، م.، مرادی­مقدم، س.، عباسی­اول بهلولی، س.، حسینی، س.ا.ح.  1402. مقایسه گلدهی و شاخص‌های رنگ کلالة زعفران (Crocus sativus L.) بین دو سیستم کاشت هیدروپونیک و مزرعه‌ای. پژوهش­های زعفران. 11(1): 94-107.
 • توکلی، ز.، جهانی، م.، حمامی، ح. 1402. اثرات دگرآسيبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصيات جوانهزنی و رشد گياهچه خاكشير تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاريوم (Fusarium solani). زراعت و فناوری زعفران. 11(3): 321-341.
 • زنگوئي، م.، پارسا، س.،  جامي الاحمدي، م.، ايزانلو، ع. 1402. تأثير شوري آب آبياري و تراكم بر كيفيت علوفه دو اكوتيپ خارشتر (Alhagi camelorum Fisch). تنشهاي محيطي در علوم زراعي. 16(4): 987-1004.

 

2-1. مقالات انگلیسی

 • Aghhavani-Shajari, M., Fallahi, HR., Sahabi, H., Kaveh, H., Branca, F. 2021. Production systems and methods affect the quality and the quantity of saffron (Crocus sativus L.). Spanish Journal of Agricultural Research. 19(1): e0901.
 • Fallahi, H.R., Abbasi Aval Bohlooli, S., Pahlavan, S.,  Hosseini, S.M.,  Hosseini, S.A.H., Ghohestani-Bojd, P. 2021. Saffron vegetative growth as affected by transplanting and direct corm planting under field conditions. Journal of Horticulture and Postharvest Research. 4: 1-10.
 • Faridi Myvan, F.,  Jami Al‑Ahmadi, M.,  Eslami, S.V., Shojaei Noferest, K. 2022. Role of potassium in modifying the potato physiological responses to irrigation regimes under different planting patterns. Potato Research. https://doi.org/10.1007/s11540-021-09536-7.
 • Nazarian, R., Fallahi, H.R., Jami, M.Y., Sahabi, H. 2022. Comparing the effect of organic and chemical nutritional management and intercropping with clover on the quantity and quality of different wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Notulae Scientia Biologicae. 14(4): 11354. (Scopus Q4).
 • Argento, S., Melilli1, M.G., Infurna, M.G., Rossitto, A., Fallahi, H.R., Timpanaro, G., Branca, F. 2022.  Evaluation of a core collection of Crocus sativus L. and Crocus spp. for tolerance to salinity stress. Acta Horticulturae. 1354: 153-159. (Scopus Q4).
 • Treccarichi, S., Infurna, G.M., Ciulla, A., Rossitto, A., Argento, S., Fallahi, H.R., Branca, F. 2022. Evaluation of innovative growing techniques for organic saffron production in the Mediterranean countries. Acta Horticulturae. 1354: 57-62. (Scopus Q4).
 • Khashei Siuki, A., Shahidi, A., Dastourani, M., Fallahi, H.R., Shirzadi, F. 2023. Yield and quality of sesame (Sesamum indicum L.) improve by water preservative materials under normal and deficit irrigation in Birjand. Agrotecnique in Industrials Crops. 3(3): 121-132.
 • Hammami, H., Mozafarjalali, M., Hajiani, M. 2023. Plant extracts as an eco-friendly approach to remove paraquat from aqueous solution, International Journal of Phytoremediation. 7:1-15. doi: 10.1080/15226514.2023.2288903.

2- مقالات منتشر شده در همایش ها

1-2. همایش های ملی

 • فلاحی، ح.ر.، سالاریان، ع.، رزقی، م. 1400. مروری تحلیلی بر مدیریت آبیاری زعفران. پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2-3 تیرماه، دانشگاه بیرجند.
 • حمامی، ح. 1402. توانایی علف های هرز در پالایش زیستی آلاینده ها از محیط زیست. دهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایرا. 5-6 شهریور، همدان. صفحات 173-178.
 • نوفرستی، ا.و، حمامی، ح.، محمودی، س.، زمانی، غ. 1402. اثر تنش کمبود آب بر میزان پارامتر Fv/Fm گندم (Triticum aestivum L) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu) تحت کاربرد علفکش کلودينافوپ پروپارژيل. دهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایرا. 5-6 شهریور، همدان. صفحات 548-542.
 • جهان آرای، ا.،  حمامی، ح.، اسلامی، س.و.، آذرمی آتاجان، ف. 1402. اثر غلظت برخی علفکشهای خاک مصرف بر خصوصیات گره زایی سویا (Glycine max L).  دهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایرا. 5-6 شهریور، همدان. صفحات 555-549.
 •  
 • Fallahi, H.R., Behdani, M.A., Hammami, H., Hosseini, S.A.H., Rezghi, M., Aghhavani-Shajari, M. 2023. Impact of ACCase inhibitor herbicides on saffron (Crocus sativus L.) yield. 10th National Congress on Medicinal Plants. 12 & 13 July, Urmia, Iran. p6.
 • Fallahi, H.R., Behdani, M.A., Hammami, H., Hosseini, S.A.H., Hosseini, S.M. 2023. Effect of weed management practices on weed population and saffron flowering. 10th National Congress on Medicinal Plants. 12 & 13 July, Urmia, Iran. p7.
 • Fallahi, H.R. 2023. Allelopathic effects of saffron corm and leaf on early growth of rocket under laboratory and greenhouse condition. The 5th National Conference of Medicinal Plants and Traditional Medicinth, October 12, 2023- University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran. P 126.
 • Fallahi, H.R., Mahmoodi, S., Aghhavani-Shajari, M., Karimpour, H., Maraki, Z., Hosseini, S.A.H., Rezghi, M., Branca, F. 2023. Corm enrichment by foliar application of nutrients improves saffron quality. The 5th National Conference of Medicinal Plants and Traditional Medicinth, October 12, 2023- University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran. Pp 127-130.

 

2-2. همایش های بین المللی

 1. Fallahi, H.R. 2021. Saffron adaptability approaches to climate change. International Conference on Saffron and Seed Spices-Innovative Technologies for Sustainable Development. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology. 7-8 November.
 2. Fallahi, H.R., Moradi-Moghadam, S., Behdani, M.A., Mahmoodi, S. 2021. Reduction of soil temperature during saffron flower initiation stage by organic mulches application as a strategy for climate change adaptability. International Conference on Saffron and Seed Spices-Innovative Technologies for Sustainable Development. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology. 7-8 November.