مقالات

1- مقالات منتشر شده در مجلات

1-1. مقالات فارسی

 • فلاحی، ح.ر.، عباسی اول بهلولی، س.، نوفرستی، ا.، حسینی، س.م.، صدیق ماکو، س.، مودی، م.، خضری، م. 1399. ارزیابی امکان نشاکاری و تولید بنة زعفران در محیط کاشت بدون خاک. پژوهش ­های زعفران. 8(2): 79-94.
 • درپور سرخ­ سرائی، ع.، جامی ­الاحمدی، م.، سیاری زهان، م.ح.، بابائی زارچ، م.ج. 1400. اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم  رقم روشن. تنش ­های محیطی در علوم زراعی. 14(1): 119-131.
 • پارسا، س.، خزاعی تبار، ح.، شهیدی، ع.، محمودی، س. 1400. تأثیر روش‌های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.). تنش­های محیطی در علوم زراعی. 14(2): 321-330.
 • خاوری، م.، بهدانی، م.ع.، فلاحی، ح.ر. 1400. تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی اسفرزه. پژوهش­های زراعی ایران. 19(4): 327-341.
 •  امینی فرد، م.ح.، خندان ده ارباب، س.، فلاحی.، ح.ر.، کاوه، ح. 1400. تأثیر سطوح عصاره جلبک و وزن بنه مادری بر محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و رشد رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.). پژوهش های زعفران. 9(2): 296-309.
 • نگاری، ع.، جامی الاحمدی، م.، زمانی، غ. 1400. پاسخ آویشن ‌باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط گلخانه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 37(6): 934-953.
 • عربی، م.، پارسا، س.، جامی ­الاحمدی، م.، محمودی، س. 1401. اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum) تحت شرایط کم‌آبیاری. تنش­های محیطی در علوم زراعی. 15(1): 149-160.

 • زمانی، غ.ر.، قطبی­ نژاد، د.، سیاری، م.ح.، نبی­ پور، ز. 1401. اثر دیاتومیت بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود (Cicer arietinum L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری. تنش­های محیطی در علوم زراعی. 15(1): 161-172.

 • هاسمی، م.، بهدانی، م.ع.، جامی الاحمدی، م.، فلاحی، ح.ر. 1401. واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی. بوم شناسی کشاورزی. 14(1): 95-113.

 • فلاحی، ح.ر. 1401. ارزیابی توان گلدهی بنه های زعفران در گروه‌های وزنی مختلف در محیط آبکشت. پژوهش های زعفران. پذیرش.

 •  علی زاده فروتن، م.، پارسا، س.، جامی الاحمدی، م.، محمودی، س. 1401. ارزيابي كاربرد زئوليت بر عملكرد و كارايي مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم آبیاری. تنش های محیطی در علوم زراعی. 15(3): 681-694.

 • امینی فرد، م.ح.، خندان ده­ارباب، س.، فلاحی، ح.ر.، کاوه. ح. 1401. مطالعه اثر سطوح مختلف اسید آمینه و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد مؤثره زعفران (Crocus sativus L.). پژوهش­های زعفران. 10(2): 183-194.

 • فلاحی، ح.ر.، سالاریان، ع. 1401. ارزیابی مدیریت آبیاری و تغذیه ای زعفران در بین گروه های مختلف تولیدکننده در مقایسه با توصیه های کارشناسان. زراعت و فناوری زعفران. 10(4).

 

2-1. مقالات انگلیسی

 • Aghhavani-Shajari, M., Fallahi, HR., Sahabi, H., Kaveh, H., Branca, F. 2021. Production systems and methods affect the quality and the quantity of saffron (Crocus sativus L.). Spanish Journal of Agricultural Research. 19(1): e0901.
 • Fallahi, H.R., Abbasi Aval Bohlooli, S., Pahlavan, S.,  Hosseini, S.M.,  Hosseini, S.A.H., Ghohestani-Bojd, P. 2021. Saffron vegetative growth as affected by transplanting and direct corm planting under field conditions. Journal of Horticulture and Postharvest Research. 4: 1-10.
 • Faridi Myvan, F.,  Jami Al‑Ahmadi, M.,  Eslami, S.V., Shojaei Noferest, K. 2022. Role of potassium in modifying the potato physiological responses to irrigation regimes under different planting patterns. Potato Research. https://doi.org/10.1007/s11540-021-09536-7.
 • Nazarian, R., Fallahi, H.R., Jami, M.Y., Sahabi, H. 2022. Comparing the effect of organic and chemical nutritional management and intercropping with clover on the quantity and quality of different wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Notulae Scientia Biologicae. 14(4): 11354. (Scopus Q4).
 • Argento, S., Melilli1, M.G., Infurna, M.G., Rossitto, A., Fallahi, H.R., Timpanaro, G., Branca, F. 2022.  Evaluation of a core collection of Crocus sativus L. and Crocus spp. for tolerance to salinity stress. Acta Horticulturae. 1354: 153-159. (Scopus Q4).
 • Treccarichi, S., Infurna, G.M., Ciulla, A., Rossitto, A., Argento, S., Fallahi, H.R., Branca, F. 2022. Evaluation of innovative growing techniques for organic saffron production in the Mediterranean countries. Acta Horticulturae. 1354: 57-62. (Scopus Q4).

2- مقالات منتشر شده در همایش ها

1-2. همایش های ملی

 • فلاحی، ح.ر.، سالاریان، ع.، رزقی، م. 1400. مروری تحلیلی بر مدیریت آبیاری زعفران. پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2-3 تیرماه، دانشگاه بیرجند.
 •  

 

2-2. همایش های بین المللی

 1. Fallahi, H.R. 2021. Saffron adaptability approaches to climate change. International Conference on Saffron and Seed Spices-Innovative Technologies for Sustainable Development. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology. 7-8 November.
 2. Fallahi, H.R., Moradi-Moghadam, S., Behdani, M.A., Mahmoodi, S. 2021. Reduction of soil temperature during saffron flower initiation stage by organic mulches application as a strategy for climate change adaptability. International Conference on Saffron and Seed Spices-Innovative Technologies for Sustainable Development. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology. 7-8 November.