ارتباط با مسئول گروه

  • نشانی: خراسان جنوبی- بیـرجـند- کیلومتر ۵ جاده کرمان - پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
  • تلفن: 31027576-056- داخلی ...

  • ایمیل: Hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir