مسئول گروه پژوهشی

نام و نام خانوادگی تخصص مرتبه علمی ایمیل صفحه خانگی
دکتر حمیدرضا فلاحی اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir https://cv.birjand.ac.ir/fallahi/fa