جستجو :

Hammami, H., Mozafarjalali, M., Hajiani, M. ۲۰۲۳. Plant extracts as an eco-friendly approach to remove paraquat from aqueous solution, International Journal of Phytoremediation. ۷:۱-۱۵. doi: ۱۰.۱۰۸۰/۱۵۲۲۶۵۱۴.۲۰۲۳.۲۲۸۸۹۰۳.


اثر دیاتومیت بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود (Cicer arietinum L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری


اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت شرایط کم‌آبیاری