طرح های پژوهشی

ردیف عنوان طرح مجری طرح همکاران طرح حامی مالی طرح تاریخ شروع تاریخ پایان
1 مقایسة مدیریت زراعی کشاورزان پیشرو، ماهر و معمولیِ زعفران و انطباق آن با نتایج تحقیقات علمی دکتر حمیدرضا فلاحی دکتر علیجان سالاریان پژوهشکده زعفران 1399/11/25 1401/11/24
2 مقایسه غلظت فلزات سنگین و آپوکارتنوئیدهای کلاله زعفران تولید شده در نظام‌های زراعی ارگانیک و غیرارگانیک دکتر حمیدرضا فلاحی - پژوهشکده زعفران 1401/11/11 أر حال اجرا
3 ارزیابی پسماند آفت‌کش­های مختلف در نمونه­ های کلاله زعفران ایرانی و انطباق نتایج حاصله با استانداردهای ملی و بی ا لمللی دکتر حسین حمامی دکتر حمیدرضا فلاحی- دکتر حسین کریم پور- مهندس مهدی زضایی پژوهشکده زعفران- شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز 1402/9/7 در حال اجرا