طرح های پژوهشی

ردیف عنوان طرح مجری طرح همکاران طرح حامی مالی طرح تاریخ شروع تاریخ پایان
1 مقایسة مدیریت زراعی کشاورزان پیشرو، ماهر و معمولیِ زعفران و انطباق آن با نتایج تحقیقات علمی دکتر حمیدرضا فلاحی دکتر علیجان سالاریان پژوهشکده زعفران 1399/11/25 1401/11/24
2 مقایسه غلظت فلزات سنگین و آپوکارتنوئیدهای کلاله زعفران تولید شده در نظام‌های زراعی ارگانیک و غیرارگانیک دکتر حمیدرضا فلاحی - پژوهشکده زعفران 1401/11/11 أر حال اجرا