رساله/ پایان نامه

ردیف عنوان پایان نامه/رساله مقطع نام دانشجو رشته/گرایش اساتید راهنما/مشاور وضعیت
1

اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی با سایکوسل بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد ماش تحت شرایط تنش خشکی

رساله دکتری

مهندس الهه دانایی راد

رساله دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر غلامرضا زمانی

در حال اجرا

2

ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه کاملینا در پاسخ به مصرف سطوح مختلف کودهاي شیمیایی و بیولوژیک در تراکم هاي مختلف کاشت در شرایط بیرجند

رساله دکتری

مهندس سید آرمان حسینی بریه خانی

رساله دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر محمدعلی بهدانی

در حال اجرا

3

قابلیت جذب پتاسیم گیاه گلرنگ در شرایط رقابتی

رساله دکتری

مهندس مسلم مصطفایی

رساله دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر مجید جامی الاحمدی

در حال اجرا

4

تاثیر سطوح مختلف رطوبتی، پاکلوبوترازول و کود سولفات پتاسیم بر خصوصیات رشدی و عملکرد گلرنگ

رساله دکتری

مهندس سیما صالحی تیزابی

رساله دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر غلامرضا زمانی

در حال اجرا

5

اثر پتاسیم بر واکنش هاي مرفوفیزیولوژیکی پنبه مله و رقم خرداد در سطوح مختلف رطوبتی

رساله دکتری

مهندس حسن تعویذی

رساله دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر غلامرضا زمانی

در حال اجرا

6

اثر سطوح رطوبتی، رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات رشدي و عملکرد کینوا و شبیه سازی عملکرد آن با استفاده از مدل SWAP در منطقه بیرجند و سربیشه

رساله دکتری

مهندس فرزانه گلستانی فر

رساله دکتری زراعت دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر سهراب محمودی

در حال اجرا

7

اثر کشت مخلوط افزایشی زیره سبز با زعفران برخصوصیات رشدي، عملکرد و کنترل علف هاي هرز

رساله دکتری

مهندس عباس قربانی

رساله دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر سهراب محمودی

در حال اجرا

8

اثر تاریخ کاشت و مدیریت علفهاي هرز بر رشد و عملکرد گوار در منطقه گناباد

رساله دکتری

مهندس مریم شمشیرکش شهری

رساله دکتری اگروتکنولوژی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر سید وحید اسلامی

در حال اجرا

9

اثر جهت ردیف کاشت، تراکم گیاهی و فاصله ردیف بر رشد و عملکرد ذرت

رساله دکتری

مهندس بهاره طهماسبی

رساله دکتری زراعت دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر سید وحید اسلامی

در حال اجرا

10

پهنه بندي اکولوژیکی اراضی خراسان جنوبی براي تولید آنغوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردي: نهبندان)

رساله دکتری

مهندس غلامرضا دره ­کی

رساله دکتری زراعت دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر محمدعلی بهدانی

در حال اجرا

11

نقش گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) و ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب کینوا تحت سطوح مختلف رطوبتی

رساله دکتری

مهندس مهدی جمشید عینی

رساله دکتری زراعت دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر محمدعلی بهدانی

در حال اجرا

12

تاثیر کود دامی و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در شرایط شوري آب آبیاري

رساله دکتری

مهندس محبوبه سردار

رساله دکتری زراعت دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر محمدعلی بهدانی

در حال اجرا

13

تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی دو لاین امیدبخش تریتی پایرم اولیه و مقایسة آن با یک رقم گندم، در شرایط اقلیمی بیرجند

پایان نامه ارشد

مهندس ناجیه نادعلی

پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند

دکتر حمیدرضا فلاحی- دکتر حسین شاهسوند حسنی- دکتر عباس خاشعی سیوکی

در حال اجرا

14

اثر سطوح مختلف شوری و نوع خاك بر رشد تلخه بیان در منطقه ماژان بیرجند

پایان نامه ارشد

مهندس علی زراعتگر

پایان نامه کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر سید وحید اسلامی

در حال اجرا

15

ارزیابی کاهش مصرف علفکش هالوکسی فوپ آر متیل استر در مزرعه زعفران با استفاده از مواد افزودنی

پایان نامه ارشد

مهندس منصوره شجاعی

پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر حسین حمامی

در حال اجرا

16

بررسی تأثیر ناهنجاري هاي بارش و دما بر عملکرد زعفران در استان خراسان جنوبی

پایان نامه ارشد

مهندس احمد عجمی

پایان نامه کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر مهدی ملازاده-دکتر حمیدرضا فلاحی

در حال اجرا

17

بررسی اثر بازدارندگی غلظت هاي مختلف عصاره برگ و بنه زعفران بر برخی قارچها و علفهاي هرز

پایان نامه ارشد

مهندس زهرا توکلی

پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه بیرجند

استاد راهنما: دکتر مهدی جهانی-دکتر حسین حمامی

در حال اجرا