کتاب ها و مجلات

کتاب های منتشر شده

  • فلاحی، ح.ر.، بهدانی، م.ع.، اقحوانی شجری، م. 1401. بوم شناسی غذا و تغذیه. فصل نهم از کتاب اگرواکولوژی مناطق خشک (دفتر اول: بوم شناخت غذا). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات 185-208.
  • اقحوانی شجری، م.، فلاحی، ح.ر. 1401. ترسیب کربن در بوم نظام های کشاورزی. فصل 49 از کتاب اگرواکولوژی مناطق خشک (دفتر سوم: راهبردهای بوم سازگار). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات 1358-1336.

 

مجلات منتشر شده

- همکاری در انتشار شماره ویژه زعفران با نام Recent Advances in Saffron در مجله  Journal of Horticulture and Postharvest Research در سال 2021