کتاب ها و مجلات

کتاب های منتشر شده

 

 

مجلات منتشر شده

- همکاری در انتشار شماره ویژه زعفران با نام Recent Advances in Saffron در مجله  Journal of Horticulture and Postharvest Research در سال 2021