کارگاه ها، سخنرانی ها و همایش ها

الف. کارگاه ها و سخنرانی ها

نام کارگاه سخنران تاریخ برگزاری برگزار کننده محل برگزاری
چالش های تولید زعفران در محیط کنترل شده دکتر حمیدرضا فلاحی - مهندس علیجان سالاریان 1400/1/17 معاونت دانشجویی دانشگاه بیرجند با همکاری گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی وبینار (مجازی)
الزامات  و مقررات تولید و فرآوری زعفران به روش ارگانیک دکتر محمدعلی بهدانی- دکتر حمیدرضا فلاحی 1400/08/25 ششمین همایش ملی زعفران- مجتمع آموزش عالی گناباد وبینار (مجازی)
اثر تغییر اقلیم بر زعفران و ارایه راهکارهای سازگاری دکتر حمیدرضا فلاحی 1400/09/20 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند (سخنرانی های هغته پژوهش) وبینار (مجازی)
گیاه­شناسی، خاستگاه و پراکنش زعفران دکتر حمیدرضا فلاحی 1402/05/25

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
اکولوژی و سازگاری فرهنگی تولید زعفران دکتر حمیدرضا فلاحی 1402/05/25

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
مدیریت آبیاری مزارع زعفران دکتر حمیدرضا فلاحی 1402/05/26

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.ر

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
. مدیریت تغذیه ­ای مزارع زعفران دکتر حمیدرضا فلاحی 1402/05/26

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
آشنایی با استانداردها و مراحل اخذ مجوز تولید زعفران ارگانیک دکتر حمیدرضا فلاحی 1402/05/26

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
قوانین و مقررات تولید زعفران ارگانیک دکتر حمیدرضا فلاحی 1402/05/27

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
مدیریت علفهای هرز در زعفران دکتر حسین حمامی 1402/05/26

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
مدیریت آفات در زعفران دکتر حسین حمامی 1402/05/26

اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز.

شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز
     

 

 
     

 

 

 

 

ب- همایش ها

نام همایش سخنران عنوان سخنرانی تاریخ برگزاری برگزار کننده محل برگزاری
Saffron and Seed Spices-Innovative Technologies for Sustainable Development دکتر حمیدرضا فلاحی  Saffron Adaptability Approaches to Climate Change 1400/8/16 SKUAST: Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology وبینار (مجازی)