هیأت موسس

تعداد بازدید:۹۵۸

بررسی ها و مطالعات مربوط به تأسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند از تابستان 1399 آغاز گردید و سرانجام این انجمن به همت هیأت مؤسس آن، دی ماه همان سال آغاز به فعالیت نموده است. اسامی اعضای هیأت موسس انجمن دانش آموختگان که خود نیز مقطعی یا مقاطعی از تحصیلات آکادمیک دانش آموخته دانشگاه بیرجند هستند، به شرح ذیل می باشد:

- دکتر سید جواد حسینی واشان (عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند)
- دکتر سید مرتضی موسوی (عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و رئیس پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند)
- دکتر محمد حجی پور (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند)
- دکتر سید احسان غیاثی (عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند)
- دکتر امیر اشرفی (عضو هیأت علمی گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند)
- دکتر عباس واعظ زاده (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند)
- مهندس محمد جواد مشاوری نیا (رئیس گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند)