اعضای پیوسته

تعداد بازدید:۱۶۲۴

دانش آموخته گرامی:

با داشتن حداقل یک مدرک تحصیلی از دانشگاه بیرجند می توانید به عنوان عضو اصلی (پیوسته) انجمن باشید. اگر تمایل دارید از "اعضای پیوسته" انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند باشید لطفاً فرم عضویت در لینک ذیل را تکمیل نمائید:

فرم عضویت انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند