کمیته اطلاع رسانی، جذب اعضا و ارتباط با دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۰۷۲

کمیته اطلاع رسانی، جذب اعضا و ارتباط با دانش آموختگان

نازیلا دیوانی

  نازیلا دیوانی ویس  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  مسؤول کمیته اطلاع رسانی، جذب و ارتباط با اعضای انجمن دانش آموختگان


  •   دکترای فیزیک هسته ای

  •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

  •   گروه فیزیک، دانشکده علوم، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

  •   056-31026636

  •   056-32202041

  •   n_divani[at]birjand.ac.ir