کمیته همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

تعداد بازدید:۱۰۰۹

کمیته همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

 

محمد حجی پور

  محمد حجی پور  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  مسؤول کمیته همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل انجمن دانش آموختگان


  •   دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  •   عضو هیأت علمی گروه جغرافیا

  •   گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

  •   056-31026162

  •   056-32202120

  •   mhajipour[at]birjand.ac.ir