آزمایشگاه آنتن و مایکروویو

تعداد بازدید:۱۵۹۳

 

 

  آزمایشگاه آنتن و مایکرو ویو


  •   مسئول آزمایشگاه :دکتر محمدرضا خورشیدی

  • m_r_khorshidi@yahoo.com

  • http://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۷