اهم مصوبات اخیر شورای تحصیلات تکمیلی

شرایط نویسنده مسئول در مقالات دانشجویان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۰ کد : ۳۳۴۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۴۳

طبق مصوبه شورای تحصیلا ت تکمیلی مورخ 1397/11/09 مقررشد امتیاز شرط کفایت برای دفاع و نیز نمره تشویقی، تنها به مقالاتی تعلق گیرد که استاد راهنمای اول نویسنده مسئول باشد و یا استاد راهنمای اول کتبا موافقت خود را مبنی بر اینکه استاد راهنمای دوم یا مشاور مسئولیت نویسنده مسئول را عهده دار شوند، اعلام کرده باشند. در هر حال به مقالاتی که در آنها دانشجو نویسنده مسئول باشد، نمره تشویقی با امتیاز شرط کفایت دفاع تعلق نمی گیرد. این مصوبه برای تمام مقالاتی که پس از تاریخ 1398/01/01 ارسال شده باشند لازم الاجرا است.