اطلاعیه

تمدید آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در ترم جاری تحصیلی تا سی بهمن ماه

احتراماً به استحضار دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند با توجه به تعطیلی های اخیر در استان بواسطه سرما و مدیریت مصرف انرژی، آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در ترم جاری تحصیلی تا سی بهمن ماه تمدید شد. درخواست مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد باید نهایتاً تا پانزدهم بهمن ماه و درخواست مجوز دفاع رساله دکتری نهایتاً تا پنجم بهمن ماه در سامانه پویا ثبت شود.

ادامه مطلب