فرایند درخواست ایمیل دانشگاهی دانشجویان

تعداد بازدید:۴۰۷۸

جهت درخواست ایمیل دانشجویی، از طریق سامانه http://reg.birjand.ac.ir اقدام فرمایید.