فرایند درخواست ایمیل دانشگاهی دانشجویان

تعداد بازدید:۸۵۸۱

جهت درخواست ایمیل دانشجویی، از طریق سامانه http://reg.birjand.ac.ir اقدام فرمایید. 


 

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۰