مسئولین

تعداد بازدید:۴۸۶۶
دکتر محمد قاسمی گل

  دکتر محمد قاسمی گل

  مدیر امور فناوری اطلاعات


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   گروه کامپیوتر

مهندس محمودرضا تولا

  مهندس محمودرضا تولا

  معاون مدیر امور فناوری اطلاعات


  •   مرکز فاوا

  •   31022902

  •   mrtavalla[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۹