فرم ارائه پیشنهاد

فرم ارائه پیشنهاد
 • مشخصات پیشنهاد*
  0
 • مشخصات پیشنهاد دهنده:
  1
 • نام و نام خانوادگی_نفر1:*
  3
 • حوزه محل خدمت_نفر1:*
  4
 • پست سازمانی و شغل_نفر1:*
  5
 • نوع استخدام_نفر1:*
  6
 • رشته و مدرک تحصیلی_نفر1:*
  7
 • سنوات خدمت_نفر1:*
  8
 • اطلاعات تماس
  39
 • تلفن همراه:*
  40
 • تلفن ثابت:*
  41
 • تلفن داخلی :*
  42
 • آدرس الکترونیکی:*
  43
 • مشخصات پیشنهاد
  44
 • سطح پیشنهاد*
  45
 • عنوان پیشنهاد:*
  46
 • وضعیت کنونی:*
  47
 • شرح پیشنهاد:*
  48
 • توجیه اثر بخشی پیشنهاد:*
  49
 • صرفه و صلاح پیشنهاد:*
  50
 • مزایا و بهبودهای حاصل از اجرای پیشنهاد:*
  51
 • امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد:*
  52
 • فایل پیوست:*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   53
  • 54