کارشناس برنامه و بودجه (هزینه ای)

تعداد بازدید:۵۳۹۰
 

 

 


  •  

  •  

 

 

شرح وظایف:

– جمع آوری اطلاعات جهت تنظیم بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه وتلخیص اطلاعات ذیربط با نظارت مافوق

-تکمیل اطلاعات مربوط به فرمهای بودجه پیشنهادی سالانه دانشگاه اعم از بودجه هزینه ای ،تملک داراییهای سرمایه ای ،اقتصادی و ...

- تکمیل فرمهای اصلاحیه بودجه تفصیلی با نظارت مافوق

- تنظیم جداول توزیع اعتبارات دانشگاه در قالب برنامه های مصوب اعم از بودجه هزینه ای،تملک دارائیهای سرمایه ای

- تهیه جداول اعتبارات دانشگاه براساس تنخواه دریافتی جهت ارسال به مدیریت مالی دانشگاه

-انجام امور مربوطه به مکانیزه نمودن سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

-پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها،طرحها و برنامه ها

- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص نحوه استفاده از منابع در برنامه های دانشگاه

- پاسخگوئی و اظهار نظر کارشناسی در رابطه با سوالات مطرح شده مربوط به بودجه دانشگاه

- ارتباط کاری مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و سایر ارگانهای ذیربط بصورت حضوری یا تلفنی

- مراقبت در حفظ ونگهداری اسناد و پرونده های ذیربط

- همکاری لازم با سایر کارشناسان و همکاران درزمینه شغلی در محیط کار

- رعایت کامل بخشنامه ها ،دستورالعمها و آیین نامه های ذیربط

- شرکت در جلسات، کمیسیونها و سمینارها در صورت نیاز

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

- تهیه نمودار وآمارهای مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آنها در حوزه کاری ذیربط

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۰