رییس گروه تشکیلات ، تحول اداری و بهره وری

تعداد بازدید:۴۶۶۰
زلاله بیژنی

سکینه راستگو

رئیس گروه تشکیلات و تحول اداری


  •   سازمان مرکزی

  •   طبقه اول -اتاق 204

  • 31021093

  • serastgoo@birjand.ac.ir

شرح وظایف:

- انجام مطالعات و بررسیهای سازمانی بمنظور بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی، طراحی ساختار و وظایف براساس ضوابط و آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

- مطالعه و بررسی پیشنهادات تشکیلاتی واحدهای دانشگاه در خصوص ایجاد،ادغام ،انتقال،اصلاح و یا حذف

وانطباق آن با اصول و ضوابط تشکیلاتی و انجام اقدامات لازم

- نظارت و همکاری در ارائه گزارشات وپیشنهادات اصلاحی در زمینه بهبود طرحهای تشکیلاتی ،ارتقا کیفی پستهای سازمانی

- انجام بررسیهای سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت اداری و مالی

- ارتباط مستمر با کارشناسان گروه تشکیلات وتحول اداری وزارت متبوع به صورت حضوری وتلفنی

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی ،تفکیک ،تقسیم صحیح وظایف و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف

- برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و افزایش بهره وری سازمان

- همکاری و نظارت در تهیه و تدوین تقویم آموزشی ونیازهای آموزشی کارکنان به منظور برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی کارکنان

- شرکت در جلسات دفاع از تشکیلات مدون پیشنهادی در مراجع ذیصلاح با هماهنگی مدیریت ذیربط

-رعایت انعکاس مسائل تشکیلاتی وارکان در نظر گرفته در اساسنامه و آیین نامه های اجرایی

- مطالعه دستورالعملها، بخشنامه ها، آئین نامه های ذیربط و رعایت کامل آن

- شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با پست سازمانی

- شرکت در جلسات، کمیسیونها و سمینارها در صورت نیاز

- تعیین مسئولیتها و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۰