رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی-ادبیات رواییکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیاجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیامخاطرات محیطیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخ - تاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیزبانزبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷