رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
مهندسیعمرانمهندسی عمران -سازهکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷