رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ورزشیعلوم ورزشیتربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشیدکترا
علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی -بیو شیمی و متابولیسم ورزشیدکترا
علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیدکترا
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیعلوم تربیتی-برنامه ریزی درسیدکترا
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیبرنامه ریزی درسیدکترا
علوم ریاضی و آمارآمارآماردکترا
علوم ریاضی و آمارآمارآمار ریاضیدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محضدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-آنالیزدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی-جبردکترا
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷