در خصوص بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری دانشگاه بیرجند

۱۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۴ کد : ۲۵۶۲۸ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۸۱۵
در خصوص بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری دانشگاه بیرجند

احتراماٌ به استحضار دانشجویان گرامی دکتری می رساند شیوه نامه بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری دانشگاه بیرجند در جلسه مورخ 1402/8/2 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بازبینی و به تصویب رسیده است و از لینک https://birjand.ac.ir/graduate/fa/regulation قابل دریافت است. شیوه نامه حاضر ملاک تایید و بررسی درخواست بسندگی مهارت زبان دانشجویان دکتری در تمامی ورودی ها خواهد بود. مطابق شـیوه نامه حاضـر، دانشـجویان گرامی دکتری ورودی 1402 و بعد از آن بایـد نهایتاً تا قبل از شـروع ترم سوم (بهتر است تا انتهای ترم اول باشـد) درخواست تحصیلات تکمیلی " درخواست بررسـی و تایید بسندگی مهـارت زبـان خـارجی دانشـجویان دکتری" را در سامـانه پویـا/تحصیلات تکمیلی/درخـواست هـای تحصیلات تکمیلی ثبـت نماینـد. درصورتیکه گردش کار این درخواست کامل شـد و به تایید نهایی رسـید سپس می توانند "درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع" را در سامانه پویا ثبت نمایند. درصورتیکه " درخواست بررسـی و تایید بسـندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری" در هر مرحله ای رد شد، باید با مراجعه به کالج دانشگاه در دوره های توانمندسازی مهارت زبان خارجی شرکت و تاییدیه آن را دریافت نمایند و مجددًا این درخواست را برای بررسی و تایید بسندگی مهارت زبان خارجی ثبت نمایند.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲