مطالب مرتبط با کلید واژه

openVPN


فرآیند نحوه اتصال به اینترنت

li{ margin:10px; } table#wifi caption{ border: 1px solid silver; background-color:#71B606; color:#000; font-weight:700; padding:20px; } table caption{ border: 1px solid silver; background-color:#3C8DBC; color:#f1f1f1; font-weight:700; padding:20px; } table td{ padding:5px; } جهت اتصال به اینترنت در داخل دانشگاه و یا از خارج دانشگاه (به منظور دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی) می توانید به یکی از روش های زیر اقدام نمایید:   کانکشن اتصال به ...