فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علومفیزیکفیزیککارشناسی پیوسته
علومفیزیکفیزیک-هسته ایکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-هسته ایدکتری تخصصی PhD
علومفیزیکفیزیک-اتمی و مولکولیکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-اتمی و مولکولیدکتری تخصصی PhD
علومفیزیکفیزیک-حالت جامدکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-حالت جامددکتری تخصصی PhD
علومفیزیکفیزیک-فیزیک نجومیکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-فیزیک نجومیدکتری تخصصی PhD
علومفیزیکفیزیک-نجوم و اخترفیزیککارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-نجوم و اخترفیزیکدکتری تخصصی PhD
علومفیزیکفیزیک-فزیک پلاسمادکتری تخصصی PhD
علومفیزیکفیزیک-فیزیک ماده چگالکارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی - محضکارشناسی پیوسته
علومشیمیشیمی - کاربردیکارشناسی پیوسته
علومشیمیشیمی-شیمی فیزیککارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی فیزیکدکتری تخصصی PhD
علومشیمیشیمی-شیمی آلیکارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی آلیدکتری تخصصی PhD
علومشیمیشیمی-شیمی معدنیکارشناسی ارشد