اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی

تعداد بازدید:۳۷۰۱

اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی به شرح ذیل است:

دکتر سیدجواد حسینی واشان

  عضو حقوقی - رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه


 •   دانشیار

 •   گروه علوم دامی

 معاون آموزشی دانشگاه 

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan/fa

دکتر هادی پورشافعی

  عضو حقوقی - دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه


 • دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

 مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

  https://cv.birjand.ac.ir/pourshafei/fa

دکتر مفید شاطری

  عضو حقوقی - مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه


 •   دانشیار

 •   گروه جغرافیا

دکتر محمدحسین خسروی

  عضو حقوقی - مدیر امور آموزشی دانشگاه


 •   استادیار

 •   گروه کامپیوتر

دکتر علی بهنام فرد

  عضو حقوقی - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 


 •   دانشیار

 •   گروه معدن

دکتر محمدحسن سیاری

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   دانشیار

 •   گروه زراعت

دکتر حسین شکوهی فرد

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   استادیار

 •   گروه علوم تربیتی

دکتر فاطمه یوسف زاده

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   دانشیار

 •   گروه آمار

دکتر محمدعلی شمسی نژاد

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   استاد

 •   گروه مهندسی برق قدرت

 

دکتر محمدحسن الهی زاده

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 • دانشیار

 •   گروه تاریخ

خانم وحیده حسامی

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 • مربی

 •   گروه فرش

  https://cv.birjand.ac.ir/hesami/fa