اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی

تعداد بازدید:۱۰۹۶

طی احکام جداگانه در تاریخ 1397/11/02 توسط ریاست محترم دانشگاه، اعضاء اولین شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند به قرار زیر معرفی شدند:

محسن آیتی 

دکتر محسن آیتی

  عضو حقوقی - رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه


 •   دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

 معاون آموزشی دانشگاه 

  cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

دکتر محمدعلی رستمی نژاد

  عضو حقوقی - دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه


 •   استادیار

 •   گروه علوم تربیتی

 مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

  cv.birjand.ac.ir/rostaminezhad/fa

دکتر مفید شاطری

  عضو حقوقی - مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه


 •   استادیار

 •   گروه جغرافیا

دکتر محمدحسین خسروی

  عضو حقوقی - مدیر امور آموزشی دانشگاه


 •   استادیار

 •   گروه کامپیوتر

دکتر محسن خطیبی نیا

  عضو حقوقی - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 


 •   دانشیار

 •   گروه عمران

دکتر محمدحسن سیاری

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   دانشیار

 •   گروه زراعت

دکتر سید مرتضی موسوی

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   استادیار

 •   گروه زمین شناسی

دکتر حسن امامی

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   استادیار

 •   گروه زبان انگلیسی

دکتر هادی پور شافعی

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

دکتر مهدی ناصری

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


 •   استادیار

 •   گروه عمران