کارشناسان

تعداد بازدید:۲۴۹۸

    سرکارخانم آسیه شنیده

    کارشناس مسئول برنامه ریزی و توسعه آموزشی


)شماره تماس: 05631023512

*ایمیل: a.shenideh88@gmail.com


    سرکارخانم زهرا ماسنانی

    کارشناس برنامه ریزی آموزشی


)شماره تماس: 05631023513

*ایمیل: epd@birjand.ac.ir