کارشناسان

سرکارخانم آسیه شنیده

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی آموزشی

حوزه معاونت آموزشی_گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی

شماره تماس: 31023512

ایمیل: asiyeh.shenideh@birjand..ac.ir

سرکارخانم زهرا ماسنانی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

حوزه معاونت آموزشی_گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی

شماره تماس:31023513

تعداد بازدید:۳۶۳