مسئولین

تعداد بازدید:۲۱۶۴

دکتر هادی پورشافعی

  مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  •   گروه علوم تربیتی

  •   مستقیم    05631023511

  •      Voip  3511

  • pourshafei@yahoo.com

  •   pourshafei@birjand.ac.ir