فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم ریاضی و آمارآمارآمارکارشناسی پیوسته
علوم ریاضی و آمارآمارآماردکتری تخصصی PhD
علوم ریاضی و آمارآمارآمار-آمار ریاضیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگرو اکولوژیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی PhD
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی PhD
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسیکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسیکارشناسی پیوسته
هنرباستان شناسیباستان شناسی-پیش از تاریخ ایرانکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-دوران تاریخی ایرانکارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیبرنامه ریزی درسیدکتری تخصصی PhD
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیبرنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
کشاورزیگیاهپزشکیبیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجامعه شناسیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخکارشناسی پیوسته
ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخ - تاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشد