فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تربیت بدنیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی PhD
تربیت بدنیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضکارشناسی ارشد
تربیت بدنیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی فردوسالکترونیککاردان فنی برق-الکترونیککاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی فردوسقدرتکاردان فنی برق-قدرتکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی فردوسبرقکاردانی فنی برقکاردانی ناپیوسته
هنرفرشکارشناسی فرشکارشناسی پیوسته
کشاورزیگیاهپزشکیگیاه پزشکیکارشناسی پیوسته
ادبیات و علوم انسانیزبانمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
ادبیات و علوم انسانیزبانمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیامخاطرات محیطیکارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنیعلوم ورزشیمدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی فردوسعمرانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی فردوسبرقمهندسی برقکارشناسی پیوسته
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برقکارشناسی پیوسته
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق - قدرتکارشناسی پیوسته
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق - قدرتدکتری تخصصی PhD
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد