فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۰۶ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علومزمین شناسیعلوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیعلوم زمین-تکتونیکدکتری تخصصی PhD
علومزمین شناسیعلوم زمین-پترولوژیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیعلوم زمین -زمین ساخت (تکتونیک)کارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه طیوردکتری تخصصی PhD
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه دامکارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه دامدکتری تخصصی PhD
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیعلوم تربیتیکارشناسی پیوسته
علوم ریاضی و آمارآمارعلم دادهکارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی پیوسته
هنرصنایع دستیطراحی و چاپ پارچهکارشناسی پیوسته
هنرصنایع دستیصنایع دستیکارشناسی پیوسته
هنرصنایع دستیصنایع دستیکارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی معدنیکارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی معدنیدکتری تخصصی PhD