اعضای پیشین شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی

تعداد بازدید:۲۰۰

 دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

  عضو حقوقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


  •   دانشیار

  •   گروه مهندسی مکانیک