اعضای پیشین شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی

تعداد بازدید:۱۴۰۴

 دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

  عضو حقوقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


  •   دانشیار

  •   گروه مهندسی مکانیک

دکتر سید مرتضی موسوی

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


  •  دانشیار

  •   گروه زمین شناسی

دکتر حسن امامی

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


  •   استادیار

  •   گروه زبان انگلیسی

 

دکتر مهدی ناصری

  عضو حقیقی - شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی


  •   استادیار

  •   گروه عمران