معرفی

تعداد بازدید:۱۲۶۱

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در راستای دستیابی به چشم انداز خود در 1404، کیفیت بخشی به آموزش و  حرکت به سمت دانشگاه  نسل سوم و چهارم؛ در آبان ماه 1397 گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه را ایجاد کرد. محورهای کلی فعالیت گروه به قرار ذیل است:

  • برنامه ریزی برای ایجاد رشته ­های جدید و بین رشته­ ای متناسب با نیازهای جامعه و صنعت
  • به روزرسانی برنامه درسی موجود با محوریت برنامه درسی جامعه محور، کارآفرین و خلاق
  • توسعه و توانمند سازی اعضاء هیأت علمی دانشگاه
  • سنجش، بازبینی و بهبود فرآیندهای یاددهی-یادگیری و اصلاح آنها

این گروه در تیرماه 1400 به مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی ارتقا یافت.